Stylomecon heterophylla Wind poppy

Stylomecon heterophylla (wind poppy)

Stylomecon heterophylla

Wind poppy